Вентилятор 120 х 120 х 38 мм

Вентилятор 120 х 120 х 38 мм

Вентилятор 120 х 120 х 25 мм

Вентилятор 230VAC 220VAC

Вентилятор 120 х 120 х 38 мм
Вентилятор 120 х 120 х 38 мм
delta electronics afb1212hhe  120×38мм 12v 0.7a oem
delta electronics afb1212she  120×38мм 12v 12.6w 1.6a oem
delta electronics ffb1212ehe  120×38мм 12v 3a oem
delta electronics ffc1212de  120×38мм 12v 28.8w 3a
delta electronics pfb1224ehe  120×38мм 24в 1.08a
delta electronics pfb1248uhe  120×38мм 48v 48w 1.2а oem
ebmpapst 4650n  119х38мм 230v 19w oem
evercool ec12038h24b 24v 120х38мм 0.16a
foxconn pv123812dspf-01  120×38мм 12v 0.9a
hp 374552-001 (364517-001/364519-001/233577-001/с2297)  120×38мм 12v 3.3a oem
hp 400693-b21  120×38мм 12v 2.75a для сервера proliant ml370 g5 oem
hp 5065-1607  120×38мм 12v 0.8a oem
hp b396283  120×38мм 12v 3a oem
intel 5109903  120×38мм 12v 3.3a oem
ja1238h2son-t(s22h) (клеммы),  220v, 120х38мм,
jamicon ja1238h1s  120×38мм 110в 0.18a oem
japan servo d1238e12b7as-14  12v 1,2a оем
melco technorex mmf-12d24ds-cp1 (ca1619h25)  120×38мм 24v 0.36a oem
melco technorex mmf-12d24ds-rn8  120×38мм 24v 0.36a
nbm 4715kl-04w-b59  12v 0.3a 120×38 3-pin oem
nidec beta v ta450dc b34262-58  120×38мм 12v 0.8a oem
nidec beta v va450dc v34809-35  120×38мм 12v 3.3a oem
nidec beta v va450dc v34809-90  120×38мм 12v 3.3a oem
nidec beta v va450dc v35633-94  120×38мм 12v 2.75a oem
nmb-mat 4715kl-04w-b30  120×38мм 12v 6.6w 0.72a oem
nmb-mat 4715kl-04w-b49  120×38мм 12v 8.4w 0.9a oem
nmb-mat 4715kl-05w-b49 (fanuc a90l-0001-0509)  120×38мм 24в 0.35a oem
nmb-mat 4715ms-23t-b50  120×38мм 230v 15w 0.12a oem
nmb-mat 4715sl-05w-b60  119×38мм 24в 22.4w 0.93а oem
nmb-mat 5k21a76 / fba12g40u 40v 0,24a 120×38
san ace 9g1212hg1051  12v 0.98a 120×38 4-pin oem
sanyo denki 9wf1224h1d01 24v 120×38
sanyo denki san ace 109s008 (109s008ul)  120×38мм 200в 0.09a oem
sanyo denki san ace 120 9sg1248p1g01  120×38мм 48v 1a oem
sanyo denki sanace120wf 9wf1224h1d03 (fanuc a90l-0001-0509)  120×38мм 24в 0.32a oem
servo cn52b2 (cn52b3/cn52b5)  120×38мм 230v 13w 0.14a oem
servo cndc24b7  120×38мм 24v 4.8w 0.2a oem
servo cndc24b7r  120×38мм 24v 4.8w 0.2a oem
servo cndc24u7c-061  120×38мм 24v 10.8w 0.45a oem
servo cndc24z7c-042  120×38мм 24в 0.37a
servo d1238b24b9az-00  120×38мм 24v 19.7w 0.82a oem
servo d1238b24b9az-34 24v 0.82a 120×38
servo d1238b48bazp-00  120×38мм 48v 0.56a oem
servo dc centaur iii cndc24b4  120×38мм 24v 7w 0.32a oem
sunon dp200a 2123xbl  120×38мм 230v 22w 0.14a oem
sunon dp200a 2123xbl.gn (2123xbt.gn)  120×38мм 220в 0.14а oem
sunon dp200a 2123xsl.gn (2123xst.gn)  120×38мм 220в 0.14а oem
sunon kd1212pms1-6a 12v 6.8w 120×38
y.s. tech fd241238hb  120×38мм 24v 7.44w 0.36a
y.s. tech fd481238hb  120×38мм 48v 10.08w 0.21a oem
yate loon d12bh-24d  120×38мм 24v 0.3a oem
 4890n 220v 119х38
 a12038v2hbt 230v 120×38
 aa1282hx-at 220-240v 120×38 0.12/0.11a
 adda aq1212hb-f51 12v 0.5a 120×38
 adda as12048hb389300 120×38 48v
 arcteac f1238bxat 230v 0.14a 120×38
 avc data1238b2u -029 12v 1.56a 120×38
 ca1619h25 / mmf-12d24ds-cp1 24v 0.36a 120×38
 cc12038b220h 220v 120×38
 chiefly cc12038s220h 220v 0.10a 120×38
 commonwealth fp-12038-s1-b / fp12038s1b 120×38 220v 0.14a
 coolingfan dgb123824d 120×38 24v 1.20a
 costech a12b23swb wf0 230v 120x120x38
 crouzet 70546291 220v 0.125a 120×38
 da12038b24ha 24v 0.6a 120×38
 dc brushless pfc1212de 12v 4.80a 120×38
 delta electronics afb1212vhe 12v 220v
 delta electronics afb1224she 24v 120×28
 delta electronics afb1224vhe 120×38 24v 0,36 a
 delta electronics efb1224she 24v 120×38
 delta electronics ffb1224xhe 120×38 24v 3.9a
 delta electronics pfb1224ghe 24v 1.62a 120×38
 delta ffb1224she 120×38 24v 1.2a
 delta pfr1224uhe 24v 1.75a 120×38
 ebmpapst 4112n/31hha 12v 1.5a 120×38
 ebmpapst 4114n/2h3 24v
 ebmpapst 4214nl / 4214 nl 24v 120×38
 ebmpapst 4294 h /4294h 24v 5.3w 120×38
 ebmpapst 4412/2 hhp 119x119x38
 ebmpapst 4412/2 hhp 12v 119x119x38
 ebmpapst 4414 h / 4414h 120×38 18…28v 8.6w
 ebmpapst 4414hhr / 4414 hhr 120×38 24v
 ebmpapst 4418 n 119×38
 ebmpapst 4600n 115v 20w 120×38
 ebmpapst 4656 x 120×38
 ebmpapst 4656eau-003 220v 120×38
 ebmpapst 4656n / 4656 n 120×38 230v
 ebmpapst 825-6548 24v 12w 120×38
 ebmpapst cf4113lbl-000u-ab9 / cf4113lbl000uab9 120×38 220v 0.03a
 ebm-papst dv4114/2n 120×38 24v 20.5w
 ebmpapst dv4114n 24v 119×38
 ebmpapst w2s107-ad31-67 230v 0.07a 120×38
 ec12038h24s 24v 0.25a 120х38
 etri 125xr0181208 120×38 220v 18/15w
 etri 125xr0182000 120×38 115v 15w
 etri 338dy2lp13214 24v 34w 120×38
 fa12038b22hl 220v 120х120х38
 fanover fa12038b22hl 120х38 220v
 fulltech uf-12a11 115v 14/12w 120×38
 jamicon ja1238h2b0n 220v 120×38
 jamicon jf1238b1sr 12v 120×38
 jamicon jf1238b1sr-r1 12v 120х120х38
 jamicon jf1238b2sr 24v 120×38
 jamicon jf1238b2sr13 24v 120x120x38
 jf1238b2sr-r 24v 0.45a 120х38
 kaku ka1238ha2sat 240v 0.12a 120x38mm
 kt12038220bh (ball) y s tech 120×38 220v
 m / huaxia af12038b22hl ac 240v 9,5 w 120x120x38
 m / huaxia af12038b22lr ac 240v 120x120x38
 mechatronics uf12a12 bwh 120×38 115v 14/12w
 mechatronics uf12a12/23 bwh 115/230v 120×38 23/19w
 mechatronics uf12a12/23-bwh 115/230v 120х38
 mitsubishi mmf-12d24ds-rnc 120×38 24v 0.36a
 mmf-12d24ds-pr1 24v 0.36a 120×38
 nidec c33211-71a / ta450dc 120×38 12v 0.49a
 nidec ta450dc / b31256-56 12v 0.49a 120×38
 nidec v12e12bs2b5-07 120×38 12v 3a
 nidec v12e12bum9-0 120×38 12v
 nidec v12e24bgb5-52 / v12e24bgb-52 24v 1.40a 120×38
 nidec v12e24bhb5-51 120×38 24v 0.64a
 nidec v12e24bs2b5-07z02 24v 36w 1.66a 120×38
 nmb 12038va-24r-ga-00 120х38 24v 35.50
 nmb 4715kl-05w-b30 24v 7.44w 120×38
 nmb 4715kl-05w-b40 24v 0.46a 120×38 2pin
 nmb 4715ms-10t-b50
 nmb 4715ms-20t-b50-b00/ 4715ms20tb50b00 120×38 200v 0.14a
 nmb 4715ms-20т-b50 220v 120×38
 nmb 4715ms-23t-b20 120×38 230v
 nmb 4715ms-23t-b5a 220v 15/14w 120×38
 nmb-mat 4715ms-23w-b5a 120×38 230v
 nonoi g1238e24b rs 24bv 0.600a 120×38
 papst 4118n/6xmv 4118 n /2h3p 120×38 48v 4.5w
 pelko motors r1238y24bpcb1-7 / r1238y24bplbxy-7 / r1238x24bpcb1-7 24v 0.58a 13.92w 120x120x38
 qfr1212ghe 12v 2.70a 120×38
 qfr1212uhe 12v 5.0a 120×38
 royal fan ut127ch 220v 120×38
 rqa-12038hst 220v 0,14/0,13 а 120×38
 sa1238h3b 380v 0.1a 120х120х38
 salzer pd120b/s220 220v 120×38
 san ace 109s072ul 120×38 220v 0.11/0.09a
 san jun sj1238ha1 110-120v 120×38 0.27a
 sanace 120w 9wg1224g101-e 24v 0.5a 120×38
 sanyo 9gv1224j102 24v 1.5a 120×38
 sanyo denki 9wf1224h1d03 24v 0.32a, 120×38
 sanyo denki sanace120l 48v 0.51a 120×38 9gl1248j103
 servo cndc12z7rp / 5403615 — 03 120×38 12v 0.71a
 servo cndc24z4-607 24v 120×38
 servo d1238b48bazp-00 48v 0.56a 120×38
 servo g1238b24b8yz-16 24v 0.28a 120×38
 shlf 1212rhe-17 12 в 5.0a 120×38
 sj1238ha24 24v 50/60hz 0.90a 120×38
 solon 12038s220 220-240v 120×38
 style fan s12d22-tw2g 220v 16w 120×38
 sunon a2123hbl.gn 0.14a 220v 120×38
 sunon dp200a/2123xbt.gn 220v 120×38 0.14a
 sunon eec0384b1-a99 0.2a 48v 120×38
 sunon kde2412pmb1-6a 24v 120×38
 sunon kde4812pmv1 120×38 48v
 sunon pmd2412pmb1a 24vdc 120x120x38
 sunon psd1212pmb1 120×38 12v 21w
 sunon sp101a 1123hsl.gn 115v 50/60hz 0.21/0.18amp 120×38
 sunon sp102a.1123mbt.gn 115v 120x120x38
 sym bang / seroun a12038v2hbt 120×38 220v 16w
 weiguang yjf12038hb 220v 119x119x38
 xifan / xinruilian rdh1238b4 120×38 48v 0.35a
 xinruilian rdh1238b2 24v 0.60a 120×38
 xinruilian rdh1238s2 24v 0.60a 120×38
 y-y 12038h12b 120×38 12v 0.80a
ae125897
ae32645439530
eh082672938
eh9762845738
st85239923